Положения о РМФ

ПАЛАЖЭННЕ аб раённай Школе маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры

І. Агульныя палажэнні

Раённая Школа маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры – гэта прафесійнае аб’ядненне маладых настаўнікаў, дзейнасць якога павінна забяспечыць сістэмную метадычную дапамогу ў іх прафесійным  станаўленні.

Дзейнасць Школа маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры рэгламентуецца дадзеным Палажэннем, гадавым планам работы ўпраўлення па адукацыі адміністрацыі раёна (даоей – упраўлення), загадамі і распараджэннямі начальніка ўпраўлення.

Школа маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры ствараецца пры наяўнасці ва ўстановах адукацыі раёна трох і больш маладых настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры (педагагічны стаж да 3-х гадоў).

 

 

ІІ. Мэты і задачы дзейнасці Школа маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры

Мэты дзейнасці:

 1. Стварэнне ўмоў для фарміравання прафесійнай кампетэнтнасцт маладых настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, развіцця творчага патэнцыялу асобы кожнага педагога.
 2. Аказанне метадычнай дапамогі ў прафесійнай дзейнасці і прафесійным развіцці маладых настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.

Задачы Школа маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры:

 1. Дапамагчы маладым педагогам, абапіраючыся ў сваёй дзейнасці на дасягненні педагагічнай навукі і эфектыўны педагагічны вопыт, авалодаць практычнымі ўменнямі і навыкамі арганізацыі адукацыйнага працэсу.
 2. Садзейнічаць развіццю асобы маладых настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, фарміраванню іх прафесійнай кампетэнтнасці.
 3. Стварыць умовы для фарміравання адносін супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння паміж маладымі настаўнікамі, патрэбы ў самаадукацыі.

 

ІІІ. Арганізацыя дзейнасці Школа маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры

Раённую Школу маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры ўзначальвае кіраўнік, прызначаны начальнікам упраўлення па ўзгадненню з дырэктарам установы адукацыі.

Работа раённай Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры праводзіцца ў адпаведнасці з планам на бягучы навучальны год. План работы складаецца кіраўніком Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры з улікам патрабаванняў да арганізацыі метадычнай работы, акрэсленых інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Пасяджэнні раённай Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры праводзяцца не радзей адного разу ў чвэрць.

Дзейнасць раённай Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры каардэнуе метадыст упраўлення каардынацыі метадычнай работы цэнтра аналітычнага менеджменту рэгіянальнай адукацыі ДУА “Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі”.

 

ІV. Павы і абавязкі ўдзельнікаў Школа маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры

Удзельнікі Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры

павінны:

 1. Ведаць нарматыўныя прававыя дакуметы ў сферы агульнай сярэдняй адукацыі.
 2. Пастаянна працаваць над павышэннем прафесійнага ўзроўню.
 3. Удасканальваць свой адукацыйны і культурны узровень.
 4. Займацца самаадукацыяй.
 5. Прэзентаваць уласны педагагічны вопыт у межах дзейнасці дадзенага метадычнага фарміравання.

маюць права:

 1. Уносіць прапановы па ўдасканаленні дзейнасць дадзенага метадычнага фарміравання.
 2. Прымаць удзел у складанні плана работы.
 3. Удзельнічаць у пасяджэннях, прэзентаваць уласны напрацаваны вопыт.
 4. Знаёміцца з метадычнай літаратурай.

 

Кіраўнік раённай Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры

абавязаны:

 1. Знаёміць удзельнікаў з асноўнымі накірункамі дзейнасці дадзенага метадычнага фарміравання.
 2. Аказваць метадычную дапамогу ў канструяванні вучэбных заняткаў, адборы вучэбнага матэрыялу, выбары сродкаў навучання, метадаў і прыёмаў адукацыйных тэхналогій.

мае права:

 1. Патрабаваць справаздачу аб выніках педагагічнай дзейнасці ў межах плана работы дадзенага метадычнага фарміравання.
 2. Далучаць да работы Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры педагогаў-настаўнікаў, замацаваных за малымі спецыялістамі.

 

 1. Дакументацыя Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры
 2. Палажэнне аб раённай Школе маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры.
 3. План работы раённай Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры.
 4. Праграма паседжэнняў, лісты рэгістрацыі ўдзельнікаў.
 5. Банк дадзеных аб маладых настаўніках беларускай мовы і літаратуры.
 6. Аналіз работы раённай Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры.

 

Тэрмін захоўвання дакументацыі раённай Школы маладога настаўніка беларускай мовы і літаратуры – 3 гады.

 

 

свернуть

Положение о районной творческой группе.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ

«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Районная творческая группа «Методическое сопровождение профильного обучения» является профессиональным сообществом учителей, осуществляющих преподавание наиболее востребованных к изучению на повышенном уровне учебных предметов («Русский язык», «Иностранный язык», «Математика») в учреждениях общего среднего образования Партизанского района, работающих в условиях профильного обучения.

Районная творческая группа создается, реорганизуется и ликвидируется  начальником управления по образованию (далее – Управления) по представлению начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования. Создание творческой группы осуществляется по мере необходимости решения задач, направленных на эффективное управление образовательным процессом при изучении учебных предметов на повышенном уровне в учреждениях общего среднего образования .

Районная творческая группа в своей деятельности руководствуется  

настоящим Положением, утверждаемым  начальником Управления, нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими письмами Министра образования Республики Беларусь.

Районная творческая  группа согласовывает свою деятельность с руководителем районного методического объединения педагогических работников (учителей одноименного учебного предмета) и отчитывается о результатах своей деятельности перед районным методическим объединением.

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ.

Творческая группа  «Методическое сопровождение профильного обучения» создается для решения определенной части целей и задач, возложенных на учреждения общего среднего образования, работающих в условия профильного обучения:

 • мобилизация творческого потенциала учителей, осуществляющих образовательный процесс по учебным предметам на повышенном уровне, поддержка их творческой самореализации в поиске новых эффективных форм повышения профессионального мастерства;
 • включение педагогов в создание инновационного пространства, объединяющего всех участников образовательного процесса в условиях профильного обучения по близким к педагогике проблемам для аккумуляции идей и объединения возможностей;
 • изучение новых технологий, методик, инноваций по теме деятельности творческой группы;
 • совершенствование методики проведения различных видов учебных занятий при изучении предметов на повышенном уровне и их учебно-методического и материально-технического обеспечения;
 • распространение эффективных образовательных практик преподавания учебных предметов на повышенном уровне изучения;
 • организация и проведение работы с одарёнными учащимися;
 • стимулирование педагогов к углубленному расширению знаний, полученных в ходе работы.
 • СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

В состав районной творческой группы могут входить от трех и более человек. Учителя, входящие в состав районной творческой группы, осуществляют подготовку учащихся по предметам соответствующей образовательной области.

Руководитель районной творческой группы назначается из числа педагогов – членов творческой группы, наиболее компетентный и подготовленный к инновационной работе. 

Количественный состав творческой группы не ограничен и может быть мобильным (изменяющимся).

 1. РЕЖИМ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Творческая группа работает в собственном режиме, оговоренном и принятом членами группы, на протяжении определенного промежутка времени, установленным производственной необходимостью или локальным документом (приказом начальника Управления, планом работы, решением коллегии Управления и др.). Деятельность районной творческой группы организовывается в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План составляется руководителем творческой группы и утверждается начальником Управления.

 1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ:

- заседания творческой группы по вопросам методики обучения учебным предметам на повышенном уровне;

- круглые столы, семинары, творческие отчеты учителей, работающих в условиях профильного обучения;

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по учебному предмету, изучаемому на повышенном уровне;

-  лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии;

- изучение и реализация в образовательном процессе требований нормативных правовых документов, эффективного педагогического опыта;

- проведение мастер-классов, методических недель, декад, фестивалей и др.;

- взаимопосещение учебных занятий.

 1. VI. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Члены творческой группы имеют право осуществлять инновационную, опытно-экспериментальную деятельность, для чего запрашивать необходимую информацию у заместителей директора учреждений образования, проводить целесообразные анкетирования, опросы, другие формы изучения существующего положения дел.

Заседания творческой группы проводятся не реже одного раза в четверть. По результатам заседаний представляется определенный методический продукт (рекомендации, памятки, собственное электронное  средство обучения, статья для публикации  и др.).

Результаты деятельности творческой группы носят рекомендательный характер, оформляются членами творческой группы в печатном либо электронном варианте и представляются на заседании районного методического объединений  педагогических работников (учителей одноименного учебного предмета).

 1. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ.

7.1.   Права  участников творческой группы: 

выдвигать предложения об улучшении качества образовательного

процесса по учебным предметам, изучаемым на повышенном уровне в учреждениях общего среднего образования;

ставить вопрос о публикации материалов об эффективном

педагогическом опыте, накопленном в творческой группе;

вносить предложения о поощрении педагогов за активное участие в  деятельности творческой группы;

вносить коррективы в программу (план) апробации новых методик с учётом условий работы и полученных промежуточных результатов;

дополнять и уточнять критерии эффективности оценки результативности нововведения;

вносить предложения по организации и содержанию аттестации

 педагогических работников;

выдвигать от творческой группы учителей для участия в профессиональных конкурсах педагогического мастерства.

7.2.   Обязанности участников творческой группы:

знать Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные правовые акты, инструктивно-методические документы Министерства образования по вопросам образования и защиты прав  учащихся, организации образовательного процесса, методической работы;

изучать инновации по направлению деятельности творческой группы и их апробацию в течение учебного года или ряда лет;

 разрабатывать критерии результативности нововведения (в случае необходимости);

знать основные тенденции развития методики преподавания учебного предмета в условиях профильного обучения и допрофильной подготовки;

активно участвовать в мероприятиях районной творческой группы;

создавать банк эффективного педагогического опыта работы в условиях профильного обучения (разрабатывать дидактические сценарии учебных занятий; задания  для самостоятельных и контрольных работ для учащихся по учебным предметам, изучаемым на повышенном уровне и др.).

VIII. РУКОВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППОЙ ОБЯЗАН

8.1. Руководить:

учебной и методической работой участников творческой группы;

разработкой календарно-тематических планов по учебным предметам, изучаемым на повышенном уровне (при необходимости);

созданием дидактических и наглядных материалов, районного банка эффективного педагогического опыта учителей, осуществляющим образовательный процесс по учебным предметам на повышенном уровне обучения

8.2. Организовывать:

оперативную корректировку учебно-методических материалов;

тематики заседаний творческой группы;

взаимопосещение учебных занятий (при необходимости);

предоставлять результаты деятельности  творческой группы по итогам учебного года.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ.

Для нормальной работы в творческой группе должны быть следующие документы:

 • Положение о творческой группе.
 • План работы на текущий учебный год.
 • Программы заседаний (методических мероприятий), листы регистрации,
 • Методические продуктыпо итогам работы творческой группы за учебный год.
свернуть

Положение о ШНУ

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЙОННОЙ ШКОЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ

 

 1. Общие положения.

Районная школа начинающего учителя (далее – ШНУ) – это профессиональное сообщество начинающих педагогов, призванное обеспечить методическое сопровождение их деятельности. 

Деятельность ШНУ регламентируется настоящим Положением, приказами и иными правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь, комитета по образованию Мингорисполкома; годовым планом работы управления по образованию администрации района (далее - управления), приказами и распоряжениями начальника управления.

 ШНУ организуется при наличии трех и более  молодых учителей со стажем работы до  трех лет.

 1. Цели и задачи деятельности ШНУ.

Цели деятельности ШНУ:

 • создание условий для формирования профессиональной компетентности молодых специалистов, их личностно-профессионального развития;
 • планомерное раскрытие индивидуальных педагогических способностей начинающих учителей;
 • оказание методической помощи в профессиональной деятельности, профессиональном развитии начинающих педагогов;
 • формирование потребностей в самообразовании и развитии творческого потенциала личности каждого педагога.

Задачи ШНУ:

 • обеспечить успешную адаптацию молодых учителей к профессии;
 • способствовать развитию личности каждого молодого специалиста на основе диагностической информации о динамике роста его профессионализма;
 • содействовать формированию индивидуального стиля деятельности молодых учителей;
 • пропагандировать педагогическое мастерство опытных учителей, оказывать помощь в совершенствовании знаний в вопросах методики, педагогики, психологии.
 • Организация деятельности ШНУ.

Возглавляет ШНУ руководитель, назначаемый начальником управления из числа наиболее опытных и авторитетных педагогов по согласованию с руководителем учреждения образования.

В рамках работы ШНУ к молодым специалистам может быть прикреплен учитель-наставник из наиболее опытных, авторитетных педагогов учреждений образования района, обладающий высокими профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области педагогики, методики и психологии.

Работа  ШНУ проводится в соответствии с его планом на текущий учебный год. План составляется руководителем ШНУ при непосредственном участии учителей-наставников на основании результатов диагностики затруднений  молодого учителя в вопросах организации обучения и воспитания, обсуждается с методистом-координатором и утверждается начальником управления.

Заседания  ШНУ  проводятся не реже одного раза в четверть.

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или профессиональные интересы других РМО, на заседания приглашаются их руководители (учителя-наставники).

Между заседаниями:

 • проводятся индивидуальные консультации по основным вопросам образовательного процесса;
 • осуществляется совместная деятельность учителя-наставника и молодого специалиста по конструированию учебных занятий;
 • организуется обмен опытом учителей-наставников с молодыми учителями;
 • осуществляется взаимопосещение учебных занятий и внеучебных мероприятий у молодых учителей и учителей-наставников;
 • оказывается помощь молодым учителям по вопросам самообразования.

Деятельность  ШНУ координирует методист управления координации методической работы центра аналитического менеджмента регионального образования ГУО «Минский городской институт развития образования».

 1. Права и обязанности руководителя ШНУ

Руководитель ШНУ обязан:

 • знакомить молодого специалиста с основными направлениями деятельности педагогического работника в учреждении общего среднего образования;
 • помогать анализировать учебные программы и пояснительные записки к ним;
 • оказывать помощь (при необходимости) в составлении календарно-тематического плана, в подборе материала для систематического повторения, практических и лабораторных работ, тематического контроля и контрольных работ, тематических экскурсий, в выборе наглядных пособий и др.;
 • проводить обучение конструированию учебных занятий и внеучебных мероприятий;
 • выявлять и устранять затруднения в организации учебных занятий;
 • посещать учебные занятия молодых учителей с последующим подробным анализом;
 • контролировать и направлять работу молодых специалистов по самообразованию;
 • изучать деловые и нравственные качества молодых учителей, их отношение к проведению занятий, коллективу учреждения образования, учащимся и их родителям, увлечения, наклонности;
 • личным примером развивать положительные качества молодых специалистов, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;
 • участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной деятельностью молодых специалистов.

Руководитель ШНУ имеет право:

 • запрашивать отчёт о результатах педагогической деятельности молодых учителей;
 • привлекать к работе с молодыми специалистами других педагогических работников учреждений образования.
 1. Права и обязанности начинающего учителя.

Начинающий учитель обязан:

 • знать нормативные документы в сфере общего среднего образования;
 • постоянно работать над повышением профессионального уровня;
 • совершенствовать свой образовательный и культурный уровень;
 • учиться у учителя-наставника профессиональному мастерству;
 • заниматься самообразованием;
 • периодически отчитываться о своей работе в рамках деятельности ШНУ.

Начинающий учитель имеет право:

 • заниматься дополнительным образованием в удобной для себя форме;
 • участвовать в работе методических объединений по соответствующему учебному предмету и в работе других методических формирований учреждений образования;
 • принимать участие в конкурсах профессионального мастерства молодых учителей, фестивалях, конференциях, семинарах, творческих и педагогических мастерских, проводимых на базе учреждений образования;
 • вносить предложения по совершенствованию работы ШНУ;
 • защищать профессиональную честь и достоинство.
 1. Документация ШНУ:
 • положение о ШНУ;
 • план работы ШНУ;
 • программы заседаний ШНУ, листы регистрации участников;
 • банк данных о молодых специалистах и их наставниках;
 • анализ работы ШНУ.
 • Сроки хранения документации ШНУ

Документация ШНУ хранится в течение 3-х лет.

свернуть

Положение о постоянно действующем семинаре

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О  РАЙОННОМ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ СЕМИНАРЕ «УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ»

  

 1. Общие положения.

Постоянно действующий семинар (далее – ПДС)  - форма методической работы, направленная на повышение профессионального уровня заместителей руководителей  учреждений общего среднего образования,  обмена   эффективным опытом управленческой деятельности,  направленной на повышение качества образовательного процесса на II и III  ступенях общего среднего образования.  

ПДС создается, реорганизуется и ликвидируется  начальником управления по образованию (далее – Управления) по представлению начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования

Участниками ПДС являются заместители директора, курирующие организацию образовательного процесса на II и III  ступенях общего среднего образования.

 ПДС  в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, утверждаемым  начальником Управления, нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими письмами Министра образования Республики Беларусь.

Срок деятельности  ПДС – один учебный год.

 1. II. Задачи ПДС:

 создание условий для  совершенствования профессиональных компетенций заместителей директора, курирующих организацию образовательного процесса на II и III  ступенях общего среднего образования;

обмен эффективным опытом управленческой деятельности, распространение эффективных практик  преподавания  учебных предметов на базовом и повышенном уровнях изучения;

ознакомление с активными и интерактивными формами

 организации методической работы с педагогическими работниками в учреждениях образования;

разработка памяток, рекомендаций, дидактических

материалов  и другой методической продукции на основе результатов, полученных на заседаниях  ПДС.

         III. Основные направления деятельности:

создание учебно-методического сопровождения  образовательного процесса (разработка единых требований к  учёту обеспеченности учебного кабинета средствами обучения в соответствии с Перечнем оборудования; составление памяток, разработка методических рекомендаций по актуальным направлениям управленческой деятельности в организации образовательного процесса; создание банка данных об эффективном опыте организации и осуществления самоконтроля в учреждениях образования района и др.);  

организация и проведение тематических консультаций по различным аспектам управленческой деятельности, работа с начинающими заместителями руководителя учреждения образования;

осуществление профессионального взаимодействия как внутреннего (между учреждениями образования района, города),  так и внешнего (с кафедрами, центрами НИО, АПО, МГИРО, вузов и др.);

изучение продуктивного педагогического опыта коллег и пропаганда его идей с целью использования в практике управленческой деятельности;

 1. IV. Организация работы ПДС

Заседания ПДС проводятся не менее 4-х раз в течение учебного года (1 раз в четверть). Программы проведения заседаний ПДС разрабатываются  с учетом предложений, связанных с распространением эффективных образовательных практик, от заместителей директора, курирующих   организацию образовательного процесса на II и III  ступенях общего среднего образования. Координирует деятельность ПДС методист управления координации методической работы ГУО «Минский городской институт развития образования».

 К работе в ПДС могут привлекаться высококвалифицированные педагогические работники или специалисты высших учреждений дополнительного образования взрослых, имеющие необходимые знания по тематике  заседаний ПДС.

На заседаниях ПДС заслушиваются теоретические вопросы (лекции, доклады, краткие сообщения) по обсуждаемой проблеме; проводится практическая часть, направленная на совершенствование управленческой   деятельности заместителей директора по повышению качества образовательного процесса  (деловые игры, практикумы и др.), транслируется эффективная педагогическая практика.  По итогам ПДС участники получают (или разрабатывают)  методический продукт  по изучаемой проблеме (рекомендации, памятки, банк дифференцированных заданий и др.).

 V. Документация ПДС:

4.1. Положение о ПДС.

4.2.Программы проведения заседаний ПДС. Листы регистрации участников.

4.3. Методический продукт по результатам заседания ПДС.

свернуть

Положение о постоянно действующем мастер-классе

 

Положение

о районном мастер-классе «От качества управления – к управлению качеством» для заместителей директора, курирующих образовательный процесс на I ступени образования

 

 1. Общие положения
  • Районный постоянно действующий мастер-класс «От качества управления – к управлению качеством образования» (далее – Мастер-класс) является структурным подразделением районной методической сети.
  • Мастер-класс – это профессиональное объединение заместителей директора, у которых ярко выражены:

- совпадение творческих целей и мотивов совместной деятельности;

- стремление к решению актуальных вопросов организации образовательного процесса, методики преподавания и технологии обучения;

- потребность в ознакомлении с эффективным управленческим опытом, системой работы, авторскими находками и т.п.;

- нестандартность мышления, исследовательская интуиция, демократичность, профессиональная и творческая совместимость.

 • Цели, задачи работы Мастер-класса, его состав, направления, содержание и результаты деятельности регламентируются настоящим Положением, утвержденным начальником управления по образованию.
 1. Цели и задачи деятельности Мастер-класса
 • Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности заместителей директора, курирующих образовательный процесс на I ступени образования, в решении вопросов личностно-профессионального развития педагогов как необходимого условия обеспечения качественного образования.
 • Создавать условия для полноценного проявления и развития педагогического мастерства участников Мастер-класса на основе организации пространства для профессионального общения по обмену опытом работы.
 • Содействовать становлению современного стиля управленческой деятельности заместителя директора, имеющего:
 • аналитический взгляд на образовательный процесс, критически – рефлексивный стиль мышления;
 • потребность в постоянном творческом развитии, самореализации и освоении эффективного опыта;
 • готовность использовать инновационные технологии и методики, активно взаимодействовать с коллегами,
 • обмениваться с ними идеями и результатами практики, проявлять собственные инициативы, социальную и личную ответственность.
  • Презентовать наработанный профессиональный опыт участников Мастер-класса для его обмена и взаимообмена.

 

 1. Состав Мастер-класса

3.1. В состав Мастер-класса входят заместители директора, курирующие образовательный процесс на I ступени образования.

 • Руководитель Мастер-класса назначается из числа заместителей директора – членов мастер - класса, наиболее компетентный и подготовленный к инновационной работе.
 1. Режим работы Мастер-класса

      Мастер-класс работает в собственном режиме, оговоренном и принятом членами Мастер-класса, на протяжении определенного периода времени, установленного локальными документами (приказом начальника  управления  по образованию и планом работы Мастер-класса)

 1. Направления и содержание деятельности Мастер-класса
  • Проведение тематических мастер-классов.
  • Создание учебно-методического сопровождения образовательного процесса.
  • Изучение, обобщение эффективного опыта управленческой деятельности. направленной на повышение качества образовательного процесса на I ступени образования . Трансляция эффективной педагогической практики.
  • Тематическое консультирование.
  • Мониторинг качества методической работы.
 2. Результат деятельности мастер-класса
  • Разработка «Положения о Мастер-классе».
  • Создание плана работы на учебный год.
  • Разработка и пополнение пакета документов для коллег в рамках определённой тематики и его обновление.
 3. Документация
  • Положение о Мастер-классе.
  • Аналитический отчёт о работе Мастер-класса за прошедший учебной год.
  • План работы на текущий учебный год.
  • Программы проведения заседаний Мастер-класса. Листы регистрации участников. Оформленные материалы творческого решения проблем в виде продукта индивидуальной или коллективной педагогической деятельности.
свернуть

Положение о творческой лаборатории

 Положение о районной творческой лаборатории

учителей-дефектологов                               

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Творческая лаборатория учителей-дефектологов – профессиональное объединение творчески работающих педагогов, действующее в целях развития и совершенствования методического и профессионального мастерства для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию обучающихся интегрированных классов.

 • В творческую лабораторию входят учителя-дефектологи

 классов интегрированного обучения и воспитания учреждений образования Партизанского района (ГУО «Средняя школа № 22 г.Минска», ГУО «Средняя школа № 108 г.Минска», ГУО «Средняя школа № 133 г.Минска», ГУО «Средняя школа № 183 г.Минска» и др.).

1.3. Задачи творческой лаборатории учителей-дефектологов:

 • изучение нормативной правовой и методической документации по вопросам обучения и воспитания обучающихся классов интегрированного обучения и воспитания;
 • организация взаимопосещений учебных занятий с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов;
 • организация открытых учебных занятий, мастер-классов с целью ознакомления с современными формами и методами работы с обучающимися в классах интегрированного обучения и воспитания;
 • изучение и диссеминация эффективного педагогического опыта;
 • ознакомление с методическими разработками различных авторов по проблемам интегрированного обучения и воспитания;
 • создание банка современных методик для учителей-дефектологов

 классов интегрированного обучения и воспитания (по работе с учащимися с ОПФР, учащимися с аутистическими нарушениями и др.).

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

2.1. Деятельность творческой лаборатории организуется на основе плана работы на учебный год, составленного с учетом профессиональных запросов и лучших методических наработок учителей-дефектологов классов интегрированного обучения и  воспитания.  

2.3. Творческая лаборатория может организовывать семинарские занятия, научные конференции, открытые учебные занятия, мастер-классы по заданной и определенной тематике; публичные лекции, творческие декады и др.

2.4. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний. При подготовке к заседаниям творческой лаборатории  разрабатывается программа проведения. На заседаниях творческой лаборатории разрабатывается (создается)  определенный методический продукт (памятка, рекомендации, банк методик работы в классах интегрированного обучения и воспитания и др.).

 1. ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.1. Выдвигать предложения по улучшению образовательного процесса в классах интегрированного обучения и воспитания.

3.2. Рекомендовать своим членам различные формы повышения квалификации.

3.3. Участвовать в конкурсах профессионального мастерства.

3.4. Рекомендовать к публикации материалы положительного педагогического опыта.

 1. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

4.1. Иметь собственную программу профессионального самообразования.

4.2. Участвовать в заседаниях творческой лаборатории.

4.3. Стремиться к повышению уровня профессионального мастерства.

4.4. Знать тенденции развития современных методик  работы учителя-дефектолога с обучающимися в классах интегрированного обучения и воспитания.

4.5. Участвовать в распространении  эффективного педагогического опыта.

свернуть

Положение о творческой мастерской

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЙОННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ  МАСТЕРСКОЙ 

  

 1. Общие положения.

1.1. Районная творческая  мастерская является   профессиональным сообществом, созданным для  профессионального и творческого роста   педагогических работников учреждений дошкольного и общего среднего образования,  обмена инновационным педагогическим опытом.

1.2. В творческую мастерскую «Педагогический поиск»  входят заместители заведующего по основной деятельности учреждений дошкольного образования.  В творческую мастерскую «Инициатива. Поиск. Творчество» входят  педагоги-организаторы учреждений общего среднего и дополнительного образования.

1.3. Руководитель  творческой мастерской назначается приказом  начальника  по управлению образования администрации района (далее – Управления).

1.4. Творческая мастерская  в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, утверждаемым  начальником Управления, нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими письмами Министра образования Республики Беларусь.

1.4. Срок деятельности творческой мастерской – один учебный год.

 1. Цель и задачи творческой мастерской:

2.1. Цель: создание условий для профессионального и творческого роста    педагогических работников.

2.2. Задачи:

содействовать повышению уровня профессиональных   компетенций участников творческой  мастерской посредством использования активных и интерактивных форм методического взаимодействия;

обсудить актуальные  проблемы, связанные с профессиональной деятельностью участников творческой мастерской, и наметить совместные пути их решения;

способствовать формированию у участников  навыков анализа и рефлексии собственной профессиональной деятельности; поддерживать инициативу и творчество педагогических работников.

 1. Основные направления деятельности:

осуществление планирования работы  творческой мастерской с учетом приоритетных целей и задач деятельности Управления  и результатов диагностики профессиональных запросов  участников; организация деятельности по выполнению плана работы творческой мастерской на учебный год, проведение заседаний;

создание банка  эффективного опыта участников творческой  мастерской (методические разработки мероприятий, методические рекомендации, публикации в СМИ, дидактические материалы  на основе результатов, полученных в рамках деятельности творческой мастерской и др.); 

организация и проведение тематических консультаций по  актуальным  аспектам   деятельности, работа с начинающими  педагогическими работниками;

осуществление профессионального взаимодействия как внутреннего (между учреждениями образования района, города),  так и внешнего (с кафедрами, центрами НИО, АПО, МГИРО, вузов и др.);

изучение  эффективного педагогического опыта коллег и пропаганда его идей с целью использования в практике  работы;

мониторинг качества методической работы (составление базы данных об участниках  творческой мастерской, диагностика профессиональных затруднений,  диагностика профессиональных запросов и удовлетворенности работой   творческой мастерской и др.);

создание условий каждому  участнику творческой мастерской для успешного личностно-профессионального развития и творческой самореализации.

 1. Организация работы творческой мастерской.

Возглавляет  творческую мастерскую опытный педагогический работник, который имеет высшую или первую квалификационную категорию, высокие результаты профессиональной деятельности; обладает лидерскими качествами, высокой организационно-методической и коммуникативной культурой; пользуется авторитетом и уважением среди коллег.

Творческая  мастерская организует свою деятельность в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План работы составляется руководителем  творческой мастерской  с учетом профессиональных запросов педагогических работников, входящих в её состав, и рассматривается на одном из заседаний.

Подписывается план работы  творческой мастерской её руководителем и утверждается начальником Управления.

Заседания  творческой мастерской проводятся не реже одного раза в четверть. По итогам заседания разрабатывается определенный методический продукт (памятка, рекомендации, банк данных и др.)

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других методических формирований, на заседания приглашаются их руководители (педагоги).

 1. Права и обязанности членов творческой мастерской.

Члены творческой мастерской  имеют право:

 • выдвигать предложения о совершенствовании

образовательного процесса;

 • изучать, обобщать и распространять продуктивный

педагогический опыт;

 • вносить предложения о поощрении членов творческой

мастерской за высокие результаты профессионального труда;

 • вносить предложения о совершенствовании организации и содержательного наполнения аттестации педагогических работников;
 • выдвигать кандидатуры педагогических работников для участия в конкурсах профессионального мастерства и др.

Члены творческой мастерской обязаны:

 • знать нормативные правовые акты Министерства образования Республики Беларусь по вопросам обучения и воспитания, защиты прав учащихся, организации образовательного процесса, методической работы;
 • руководствоваться в своей работе настоящим Положением;
 • осуществлять работу в соответствии с утвержденным

планом;

 • исполнять решения, принятые на заседании творческой мастерской;
 • нести ответственность за результаты и качество своей

работы.

 1. Права и обязанности руководителя творческой

мастерской.

Руководитель творческой мастерской отвечает за:

планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности  творческой мастерской;

пополнение «методической копилки»   участника творческой мастерской;

своевременное составление  программы проведения заседания творческой мастерской или методического мероприятия в рамках её деятельности ;

повышение научно-методического уровня членов  творческой мастерской.

Руководитель творческой мастерской организует:

взаимодействие участников между собой и другими методическими формированиями;

открытые  методические мероприятия;

изучение, обобщение и использование в практике продуктивного педагогического опыта работы;

консультации по актуальным вопросам деятельности участников творческой мастерской. 

 1. Документация творческой мастерской:
  • Положение о творческой мастерской.
  • План работы  творческой мастерской на текущий

 учебный год.  

 • Программы проведения заседаний творческой мастерской.
 • Листы регистрации посещения заседаний и мероприятий в рамках деятельности творческой мастерской.
 • Банк данных о членах творческой мастерской:

количественный и качественный состав.

 • Банк эффективного педагогического опыта коллег.
 1. Сроки хранения документации.

Документация творческой мастерской хранится в течение

3-х лет.

свернуть