Гуманитарное направление

 ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

 

 

Методическое формирование

 

Руководитель

1.

учителей белорусского языка и литературы

Тарашкевич Марина Александровна, учитель  ГУО «Средняя школа №86 г.Минска»

2.

учителей русского языка и литературы

Голубева Елена Леонтьевна, учитель  ГУО «Средняя школа №69 г.Минска»

 

3.

учителей истории и обществоведения

Шустицкая Ольга Иосифовна,  учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя школа № 86 г. Минска»  

4.

руководителей школьных методических объединений учителей иностранного языка

Чумак Галина Петровна, заместитель директора ГУО «Средняя школа №87 г.Минска»

5.

творческая группа учителей иностранного языка

Бандалет Ирина Викторовна, учитель иностранного языка ГУО «Гимназия № 7 г. Минска»

 

Праграма пасяджэння раённага метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

26.03.2019

Упраўленне па адукацыі адміністрацыі

Партызанскага раёна г. Мінска

Мінскі гарадскі інстытут развіцця  адукацыі

Упраўленне каардынацыі метадычнай работы

 

Праграма пасяджэння

раённага  метадычнага аб’яднання

настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

 

Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання

беларускай мове і літаратуры:

актуальны стан, праблемы і перспектывы

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мінск 2019

 

 

Мэта: садзейнічаць павышэнню ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

Задачы:

 • азнаёміць педагогаў з сістэмна-функцыянальным, камунікатыўна-дзейнасным, рытарычным, лінгвакультуралагічным падыходамі да навучання беларускай мове і літаратуры;
 • з дапамогай кейс-тэхналогiй вызначыць ролю выкарыстання кампетэнтнасна арыентаваных заданняў пры навучанні беларускай мовы і літаратуры;
 • развіваць у настаўнікаў патрэбу ў мадэляванні вучэбных заняткаў, накіраваных на рэалізацыю кампетэнтнаснага падыходу;
 • сфарміраваць кейсы “Мадэляванне вучэбных заняткаў, накіраваных на рэалізацыю кампетэнтнаснага падыходу”

Форма правядзення: семінар-практыкум з выкарыстаннем кейс-тэхналогіі, экскурсія

Месца правядзення: Музей гісторыі беларускай літаратуры, вул.Багдановіча, 13

Дата і час правядзення: 26.03.2019, 11.00

Састаў удзельнікаў: настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў адукацыі Партызанскага раёна

Метадычнае забеспячэнне: мультымедыйная прэзентацыя, дыдактычны матэрыял, музейныя экспанаты

Кіраўнік РМА Тарашкевіч М. А., настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА «Сярэдняя школа № 86 г. Мінска», кантактны тэлефон + 375296283766, e-mail:   sch86@minsk.edu.by

Каардынатар: Сяргеева А.І., матадыст упраўлення каардынацыі метадычнай работы ДУА “Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі”, кант.тэл. 80298649688 e-mail:  sergeeva@minsk.edu.by

ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ:

11.00–11.05

Сустрэча гасцей у музеі. Рэгістрацыя.

Тарашкевіч Марына Аляксандраўна, кіраўнік  РМА

11.05-11.50

Музейна-педагагічны занятак “Перспектывы рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання беларускай літаратуры”

Свірыдовіч Э.К., супрацоўнік музея

 

 

 

 

Тарашкевіч Марына Аляксандраўна, кіраўнік  РМА

 

 

 

 

Удзельнікі РМА

11.50-12.00

Сістэмна-функцыянальны, камунікатыўна-дзейнасны, рытарычны, лінгвакультуралагічны і інш. падыходы да навучання беларускай мове і літаратуры

12.10 – 12.30 

Тэхналогія работы з кейсам. Выдзяленне праблемы. Дзяленне ўдзельнікаў РМА на групы. Работа ў групах па вызначэнні праблемы “Выкарыстанне кампетэнтнасна арыентаваных заданняў пры навучанні беларускай мове і літаратуры”

12.30– 12.45 

Прадстаўленне вынікаў абмеркавання пытанняў у групах. Міжгрупавая дыскусія па вырашэнні педагічнай праблемы.

 

Удзельнікі РМА

12.45 – 12.55 Падвядзенне вынікаў. Фарміраванне кейсаў “Мадэляванне вучэбных заняткаў, накіраваных на рэалізацыю кампетэнтнаснага падыходу”

Рэфлексія

 

Тарашкевіч Марына Аляксандраўна, кіраўнік  РМА

Метадычная скарбонка:

Кейс-метад - праблемны метад,  які эфектыўна ўжываецца як у эўрыстычнай, так і ў праблемна-модульнай сістэме, нацэлены на кіраванне індывідуальнай траекторыяй вучняў, заснаваны на дэманстрацыі спосабаў пошуку рашэння практычнай праблемы.

     Абавязковыя элементы кейсаў:

 • сітуацыя, якая патрабуе аналізу;
 • заданні або пытанні па тэксце кейса;
 • нфармацыйны тэкст кейса.

 

Для фарміравання такой асобы вучняў, якая можа  вырашаць праблемы ў розных сферах дзейнасці ў канкрэтных сітуацыях, патрэбна выкарыстоўваць кампетэнтнасны падыход. Заняткі на аснове кампетэнтнаснага падыходу павінны змяшчаць наступныя этапы:

 1. Самавызначэнне да дзейнасці.
 2. Актуалізацыя ведаў і фіксацыя цяжкасці ў дзейнасці.
 3. Пастаноўка вучэбнай задачы.
 4. Прапанова праекта выхаду з праблемнай сітуацыі.
 5. Першаснае замацаванне вучэбнага матэрыялу.
 6. Самастойная работа.
 7. Уключэнне новых ведаў у сістэму і паўтарэнне.
 8. Рэфлексія дзейнасці.

Літаратура

 1. Валочка, Г. М. Развіццё лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі вучняў на факультатыўных занятках па беларускай арфаграфіі / Г. М. Валочка, В. У. Зелянко // Педагогическая наука и образование. – 2013. – №2. – С. 72-75.
 2. Гоўзіч, І. М. Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ / І.М. Гоўзіч, А. І. Лугоўскі, С. А. Сычова. – Мінск: БДПУ, 2012. – 229 с.
 3. Жуковіч, М. В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / М. В. Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 2015. – 252 с.
 4. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии – 3 / Н. И. Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2017. – 166 с.
 5. Зелянко, В. У. Навучанне беларускай мове: лінгвакультуралагічны падыход: 10―11-я класы: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. У. Зелянко. – Мінск: НІА, 2011. – 136 с.
 6. Кашлев, С. С. Технология интерактивного обучения / С. С. Кашлев. – Минск: Белорусский верасень, 2005. – 196 с.
 7. Ляшчынская, В. А. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі па спецыяльнасці «Беларуская філалогія» / В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава. – Мінск: РІВШ, 2007. – 252 с.
 8. Мартынкевіч, С. В. Развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі школьнікаў пры вывучэнні беларускай мовы (5-6 класы): вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / С. В. Мартынкевіч. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – 102 с.
 9. Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.adu.by. – Дата доступу: 01.06.2018.
свернуть

Программа заседания районного методического объединения руководителей школьных методических объединений учителей иностранного языка

27.03.2019

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

 

ПРОГРАММА

заседания районного методического объединения   руководителей школьных методических объединений учителей   иностранного языка

 

Кейс-технологии, возможность их использования в образовательном процессе по   иностранному языку

                                    

  «Где это только возможно, обучение должно стать переживанием».                                                      

А.Эйнштейн

 

 

27 марта 2019

 Цель: способствовать развитию мотивации педагогов по использованию кейс-технологий в образовательном процессе по иностранному языку

Задачи:

 • рассмотреть преимущества использования метода case study в коммуникативно-ориентированном обучении иностранному языку;
 • организовать практическую деятельность педагогов по определению собственного уровня профессиональной компетенции в использовании кейс-технологий в образовательном процессе;
 • способствовать совершенствованию профессионального мастерства педагогов по созданию учебных кейсов и их эффективному использованию в проектировании урока иностранного языка;
 • содействовать распространению эффективного опыта педагогов по использованию метода case study в развитии коммуникативных навыков обучающихся;
 • разработать памятку по использованию case study метода в процессе обучения иностранному языку

Форма проведения: семинар-практикум с использованием элементов кейс-технологий

Дата, время проведения: 27.03.2019, 10.00

Место проведения: Гимназия № 7, ул. Захарова, 58

Состав участников: руководители школьных МО учителей иностранного языка учреждений общего среднего образования Партизанского района г. Минска.

Методическое обеспечение: тематическая презентация

Руководитель РМО: Чумак Галина Петровна, заместитель директора ГУО «Средняя школа №87 г. Минска», конт.тел.+375 (29) 6301062, р. т. 3988646

Координатор: Сергеева Антонина Иосифовна, методист управления координации методической работы МГИРО,

 конт. тел. .+375 (29) 3271451

    

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ:

 

 1. Приветствие участников РМО. Регистрация.

Обоснование выбора темы. Цели и задачи заседания РМО.

Историография case study метода. Кейс технологии, их суть и преимущества в коммуникативно-ориентированном обучении иностранному языку.

                                                   Чумак Г.П., руководитель РМО

 1. Мастер-класс «Развитие автономности учащихся в межкультурных тандем-проектах в языковых профильных классах».

          Бандалет И.В., руководитель районной творческой группы учителей иностранного языка

 

 1. Практический блок.

3.1.Обучающий кейс.  Обсуждение предложенных кейсов по теме заседания. Работа в группах

                      Модераторы:  Пономарёва С.К., учитель гимназии № 5

                         Пальчевская Л.И., руководитель МО СШ № 87

3.2.Проектирование кейсов по предложенным темам.

                         Чумак Г.П., руководитель РМО, все участники

 

3.3. Представления результатов работы в группах. 

3.4. Разработка памяток по использованию case study метода.

                                                                Все участники заседания.

 1. Рефлексия. Подведение итогов заседания РМО.

                                                      Чумак Г.П., руководитель РМО

 1. Обсуждение вопросов, связанных с организацией и проведением районного лингвистического турнира «Юный лингвист-2019».

                                                      Чумак Г.П., руководитель РМО 

Источники:

 1. Гейхман Л.К. Дистанционное образование в свете интерактивного подхода / Л.К. Гейхман // Матер. II Международ. Науч.- практ. Конф. (Пермь, 6-8 февраля 2007 г.). - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2006. - С.25-32.
 2. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / Под ред. Ю.П. Сурмина. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. - 286 с.
 3. Кейс-метод. Окно в мир ситуационной методики обучения (case-study). [Электронный ресурс] / Доступ: http://www.casemethod.ru
 1. Пожитнева В.В. Кейс-технологии для развития одаренности//2008.-№4.-С.13-17
 2. Пырьева В. В. Кейсовая технология обучения и ее применение при изучении темы «Алгоритмы» // Информатика и образование. – 2009. -№ 11,С.25-28

 

 

Ключевые слова: кейс, case, активные методы обучения, метод case study, коммуникативная компетенция, кейс-технологии.

свернуть